Το έργο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(20 ψήφοι)
Το πρόγραμμα ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Τα παιδιά αποτελούν μια από τις πιο ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού, καθώς οι εμπειρίες τους είναι περιορισμένες και επομένως οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να προφυλάξουν τη σωματική τους ακεραιότητα, τους είναι άγνωστοι. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο τα παιδιά να εκπαιδεύονται από μικρή ηλικία και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αξιοποιώντας και τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες ως ψηφιακοί ιθαγενείς, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα επικίνδυνα φυσικά φαινόμενα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες φυσικές καταστροφές. Είναι χρήσιμο να γνωρίζουν τα πιθανά πρόδρομα φαινόμενα μίας φυσικής καταστροφής, ώστε εγκαίρως να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης, καθώς και τις ενέργειες, που πρέπει να κάνουν ώστε να αντιμετωπίσουν την εκδήλωση και τις συνέπειες τέτοιων φυσικών καταστροφών.

Πέρα από τη σημασία της αυτοπροστασίας, η εκπαίδευση για τον κίνδυνο καταστροφής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης συντελεί ώστε τα παιδιά να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο στη διάσωση ανθρώπινων ζωών και την προστασία των μελών της κοινότητας όταν προκύψει ανάγκη. Η ενσωμάτωση της εκπαίδευσης του κινδύνου καταστροφής ως αναπόσπαστο τμήμα του σχολικού προγράμματος σπουδών, βοηθά να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για αυτά τα ζητήματα σε ολόκληρη την κοινωνία.

Το πρόγραμμα ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ αποβλέπει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών εργαλείων, τα οποία θα εκπαιδεύουν τους μαθητές για τις αίτιες δημιουργίας φυσικών καταστροφών, τις επιπτώσεις τους τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, αλλά και για τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των συνεπειών τους. Παράγεται υλικό τόσο σε έντυπη μορφή όσο και, κυρίως, σε ψηφιακή μορφή, με στόχο την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Νέου Σχολείου.

Στόχοι του έργου

Το έργο συμβάλλει ιδιαίτερα στους στόχους του νέου και ιδιαίτερα του ψηφιακού σχολείου με την παραγωγή και ελεύθερη διάθεση εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και σεισμών, γνωστικά αντικείμενα μη θεσμοθετημένα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τα οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη δημιουργίας υλικού στο πλαίσιο των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών.

Τα αποτελέσματα της πράξης συμβάλλουν και στους τρεις στόχους του ψηφιακού σχολείου (ΥΠΑΙΘ, Στρατηγική για το ψηφιακό σχολείο, digitalschool.minedu.gov.gr):

Δημιουργία καλύτερου εκπαιδευτικού αποτελέσματος Εξοικονόμηση και εξορθολογισμός πόρων Ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης μέσα από την ισότιμη πρόσβαση όλων στις ΤΠΕ.

Ειδικό στόχοτου έργου αποτελεί η επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της πράξης συμβάλλουν και στους στόχους του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης (epimorfosi.edu.gr), παρέχοντας εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία για θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και σεισμών με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στο επιμορφωτικό υλικό.